Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie usług weterynaryjnych jest Przychodnia Weterynaryjna ALWET 34-300 Żywiec ul. Piękna 4.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. Zawarcia, wykonania  lub kontynuacji usług weterynaryjnych.
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: prowadzenia odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej, wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),
 3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 4. Tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
 5. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego przez Przychodnię Weterynaryjną ALWET informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Inspektoratu jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i pracownikom oraz ochrony ich mienia, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania. Przebywając na terenie Inspektoratu zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a),b), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO z 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług weterynaryjnych a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez Przychodnię Weterynaryjną ALWET.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane mogą być udostępniane przez Przychodnię Weterynaryjną ALWET w celu uzupełnienia diagnostyki weterynaryjnej podmiotom upoważnionym w tym:
  – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu
  – Wojewódzki Nadzór Farmaceutyczny
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.